بناهای تاریخی گنجینه های محلی نیستند بلکه میراث انسانی و دارایی یک کشور هستند. حفظ و نگهداری از آن ها وظیفه همه نسل ها است. همانطور که می دانید ایران دارای تاریخ چند هزارساله و دارای بناهای تاریخی غنی است که هرکدام بیانگر تمدن و فرهنگ ایران در گذشته است. حفظ و نگهداری این بناها جز مهمی است که نباید نسبت به آن بی توجه بود. زیرا این بناها هویت و نماد فرهنگ ماست و ما موظف هستیم تا این بناها را زنده و سرپا نگه داریم.

به خاطر گذشت زمان و تاثیر آب و هوا روی این بناها، به مرور شاهد از بین رفتن بناهای تاریخی خواهیم بود؛ بنابراین نیاز است تا مهندسین معماری با تکیه بر دانش و تخصص خود،  نسبت به احیای بناهای تاریخی اقدام نمایند. مرمت بناهای تاریخی چندین سال است که در ایران آغاز شده و در حال گسترش است. مرمت ابنیه تاریخی علاوه بر حفظ میراث باستانی کشور عزیزمان ایران می تواند نرخ رشد صنعت گردشگری ایران را افزایش دهد. مرمت بناهای تاریخی نیاز به دانش معماری دارد و شخص مرمت کار باید بتواند کالبد و ساختار بنای مورد نظر را احیا نماید.